វូដទួលសង្កែ

  វូដទួលសង្កែ

  ផ្ទះលេខ 608 ផ្លូវ 70 ក្រុមទី 8 ភូមិទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 092 211 161                       

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច

  បីស្សបៈ ប៉ែន វិបុល +855 92-211-161

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ អៃ សុគម្ព+855 12-347-832

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ភិរុណ អម្រិត+855 92-689-812