វ៉ូដទួលគោក

  វូដទួលគោក

  ផ្ទះលេខ 24371 ផ្លូវ 598 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 012 883 662            

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  បីស្សបៈ អ៊ា ម៉េង+855 012-883-662

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ណេន ប្រុស

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ហង់ សុឃឿន +855 12-279-402