វ៉ូដទឹកល្អក់

  វូដទឹកល្អក់

  ផ្ទះលេខ 24371 ផ្លូវ 598 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 092 339 967            

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ដល់ 4:00 ល្ងាច

  បីស្សបៈ មាស សាម៉េត 012-556-258

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ តាក់ សុផាត  012-421-862

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ បាន សិរី​វឌ្ឍនា