វ៉ូដទួលទំពូង

  វូដទួលទំពូង

   អគារលេខ 267 ផ្លូវលេខ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

    លេខទូរស័ព្ទៈ 012 959 457            

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 3:00 ដល់ 6:00 ល្ងាច

  បីស្សបៈ ទ្រី យន   012-692-086

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ គង់ ភាន  017​ 997 870

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ណេង សំអាន  097-493-054