វូដទឹកថ្លា

  វូដទឹកថ្លា

  ផ្ទះលេខ 24371 ផ្លូវ 598 សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 012 536 957             

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 3:00 ដល់ 6:00 ល្ងាច

  បីស្សបៈ កើត ចាន់ណា 012-536-957

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ឡៅ កែវសារ៉ុម

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ឃឹម សំផុន 011-943-963