វ៉ូដស្ទឹងមានជ័យ៣

  វូដស្ទឹងមានជ័យ៣

  ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 012 793 826             

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 3:00 ដល់ 6:00 ល្ងាច

  បីស្សបៈ ចាន់ ផូ​  +855 012-793-826

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ស្រេង ប៊ុនឡេង

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ គួច តិចប៊ុនណូ