វ៉ូដស្ទឹងមានជ័យ២

  វូដស្ទឹងមានជ័យ២

  ផ្លូវវេងស្រេង ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់មានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 012 526 528             

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

   

  បីស្សបៈ អ៊ុល ភន់  +855 012-920-064

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ឥន្ទ ទិត្យតារ៉ា  +855 012-888-483

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ សង យ៉ា  +855 016-407-919