វូដ ពោធិ៍ចិនតុង

  វូដ ពោធិ៍ចិនតុង

  ផ្ទះលេខ 63 ផ្លូវលំ ភូមិដំណាក់ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 092 933 122​ / 010 339 715           

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  បីស្សបៈសឿង ដែន+855 015949524​ Mobile +855 092 933 122

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ជិន ឌីណា+855 89-464-248

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ សែត សិទ្ធិ