វ៉ូដចតុមុខ

  វូដចតុមុខ

   អគារលេខ 267 ផ្លូវលេខ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

    លេខទូរស័ព្ទៈ 092 545 229             

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់​ 11:00 ព្រឹក

  បីស្សបៈ កង​ សុខចំរើន   012-300-738

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ស៊ុន ឌីណា    017-352-046

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ខាត់ វុធ   070 780 227