រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

ព្រះអង្គសង្គ្រោះ​ចង់​អត់ទោសឲ្យ

ដោយ​អែលឌើរ ក្រេក អេ ខាតុន នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់
ដោយ​អែលឌើរ ក្រេក អេ ខាតុន នៃ​ពួក​ចិតសិប​នាក់