រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

អំណរ​នៃ​ការរស់នៅ​ក្នុង​ជីវិត​មួយ​ដែល​ផ្តោត​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ