សាខាសែនសុខ

  សាខាសែនសុខ

  ផ្ទះលេខ 45អ៊ីភីពីរ ផ្លូវ 232 ភូមិសែនសុខ សង្កាត់ ខ្មោញ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  លេខទូរស័ព្ទៈ 092 206 021                     

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

  ប្រធានសាខាៈ សំ ស៊ីណែត +855 92 206 021

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ