រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

​( 8 វិចិ្ឆកា 2013)​

ប្រទេសកម្ពុជា (Cambodia)