រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

ជំនឿ​របស់​ខ្ញុំ​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាន​ប្រទាន​ជីវិត​ថ្មី​មួយ​ដល់​ខ្ញុំ ។ ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​សុភមង្គល ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​អព្ភូតហេតុ ជីវិត​ដែល​ពេញ​ដោយ​ពរជ័យ ។