សាខាទី១៣ អន្តរជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)

  សាខាទី១៣ អន្តរជាតិ (ភាសាអង់គ្លេស)

   អគារលេខ 267 ផ្លូវលេខ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

  រូបភាពអគារ រូបសាលាប្រជំុ
   ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 9:30 ដល់ 12:30 ព្រឹក

  ប្រធានសាខាៈ អ៊ិត វិចិត្រ+855 012-356-807

  ទីប្រឹក្សាទីមួយៈ ខេន ឃីងស្លី ហ្គាព្រីយែល

  ទីប្រក្សាទីពីរៈ ចន គ្រីស្ទាន ហាស្ទីត