រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

កម្មវិធីថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន

មានវគ្គសិក្សាផ្សេងៗជាច្រើនដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់មនុស្សពេញវ័យ

នៃសាសនាចក្រនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន។សិស្សអាចត្រូវបានចុះឈ្មោះចូលរៀន

នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាស្ថានបានប្រសិនបើពួកគេមានអាយុ 18-30 ឆ្នាំហើយនៅលីវ។

ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគូរស្វាម៉ីត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមក្នុងថ្នាក់ទាំងនោះផងដែរ។

អ្នកដឹកនាំបព្វជិតភាពកំណត់តម្រូវការរបស់សិស្សនិងផ្ដល់យោបល់នៃការសិក្សាទៅ

កាន់អ្នកសំរបសំរួលថ្នាក់សិក្ខាសាលានិងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាន ។

សូមចុចត្រង់នេះដើម្បីទាញយក៖

-គោលបំណងនៃថ្នាក់សិក្ខសាលានិងវិទ្យាស្ថាន

-តារាងកាលវិភាគថ្នាក់វិទ្យាស្ថានសំរាប់ឆ្នាំសិក្សា(2013-2014)