ទ្រង់មានព្រះជនរស់នៅ! សូមថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះនាមទ្រង់!