រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សាខាក្នុងមណ្ឌលខាងកើត

សាខាក្នុងមណ្ឌលខាងកើត

សាខាចំការមន៖ ផ្ទះលេខ 267 ផ្លូវ 63 សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

សាខាចំការមន៖

លេខទូរស័ព្ទ 017 787 575                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ

សាខាតាខ្មៅទី 1៖  ផ្ទះលេខ C1-0305-03-6-0342 ផ្លូវ 21 ឃុំ ភ្នំថ្មីតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

សាខាតាខ្មៅទី 1៖ 

លេខទូរស័ព្ទ 012 237 427                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 រសៀល

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 រសៀល

សាខាតាខ្មៅទី 2៖  ផ្ទះលេខ C1-0305-03-6-0342 ផ្លូវ 21 ឃុំ ភ្នំថ្មីតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

សាខាតាខ្មៅទី

លេខទូរស័ព្ទ 088​ 343 7117                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ

សាខាគៀនស្វាយ៖  ផ្ទះលេខ 220 ផ្លូវលំ ភូមិទួលតាច័ន្ទ ឃុំព្រែកឯក ខេត្តកណ្តាល កម្ពុជា

សាខាគៀនស្វាយ៖

លេខទូរស័ព្ទ 097 592 2869                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក
រូបភាពអគារសាខា រូបភាពសាលាប្រជំុ