ការ​ប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន ក្រោម​អធិបតី​របស់​ អែលឌើរ ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើស ​គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ជាមួយអែលឌើរ ថាត អរ កាលីស្ទើរ ព្រមទាំង​ភរិយាលោក

  ការប្រជុំធម្មនិដ្ឋាន ក្រោមអធិបតីរបស់ អែលឌើរ ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើស គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ជាមួយអែលឌើរ ថាត អរ កាលីស្ទើរ ព្រមទាំងភរិយាលោក

  ប្រធាន​សាលា​ថ្ងៃអាទិត្យ​ទូទៅ

  កាលបរិច្ឆេទ ៖         ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០១៨

   

  វេលាម៉ោង ៖          ៥:៣០ ល្ងាច–៧:០០ ល្ងាច                   

  ទីតាំង ៖ ស្ដេកខាងជើង ភ្នំពេញ​កម្ពុជា

  សូម​គោរព​អញ្ជើញ​សមាជិក​ទាំងអស់​មក​ចូលរួម​​ការប្រជុំ​ធម្មនិដ្ឋាន​នេះ ។ សូម​អរគុណ!