រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សាខាក្នុងមណ្ឌលកណ្តាល

សាខាក្នុងមណ្ឌលកណ្តាល

សាខាទី 3៖  ផ្ទះលេខ 608 ផ្លូវ 70 ក្រុមទី 8 ភូមិទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

សាខាទី 3៖ 

លេខទូរស័ព្ទ 017 289 510                                      ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ព្រឹក

សាខាទី 6៖  ផ្ទះលេខ 108 ផ្លូវ 470 សង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមន ភ្នំពេញ កម្ពុជា

សាខាទី 6៖ 

លេខទូរស័ព្ទ 097 915 4888                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

សាខាទី 10៖  ផ្ទះលេខ 608 ផ្លូវ 70 ក្រុមទី 8 ភូមិទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ កម្ពុជា

សាខាទី 10៖

លេខទូរស័ព្ទ 097 324 9937                                    ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់

  ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 1:00 ថ្ងៃត្រង់