រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

ជូន​ចំពោះ​សមាជិក​ជា​ទីស្រឡាញ់ ៖ បងប្អូនសមាជិក​ដែល​មាន​បំណងចង់​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​ពិធីបុណ្យសព​របស់​ព្យាការី ថូម៉ាស ស្ពែនស៊ើរ ម៉នសុន