រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

ការអញ្ជើញពិសេសមួយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១៦ ខែមករា

សមាជិក​ទាំងឡាយ​នៃ​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួក​បរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ត្រូវ​បាន​អញ្ជើញ​ឲ្យ​ចូលរួម​នៅក្នុង​ផ្សាយ​​ផ្ទាល់​នូវ​សារលិខិត​មក​ពី ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី ១៦ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០១៨ វេលាម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក ម៉ោង​តាម​តំបន់​ភ្នំ ។ សារលិខិត​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចែកចាយ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​ទាំង​អស់​របស់​សាសនាចក្រ​នៅ​លើ​អ៊ិនធើរណិត និង​បណ្ដាញ​សង្គម​ទាំង ២៩ ភាសា ។ បន្ទាប់​ពី​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​សារលិខិត​របស់​ប្រធាន ណិលសុន នោះ​នឹង​មាន​សន្និសីទ​កាសែត​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក ម.ត.ភ ។