រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សាខាក្នុង មណ្ឌលកំពង់ចាម

សាខាក្នុង មណ្ឌលកំពង់ចាម

សាខាកំពង់ចាមទី 1៖ ​ ផ្ទះលេខ17B ផ្លូវខេមរ ទីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

សាខាកំពង់ចាមទី 1៖

លេខទូរស័ព្ទ 017 998 710          ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

លេខទូរស័ព្ទ ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

សាខាកំពង់ចាមទី 2៖  ផ្ទះលេខ17B ផ្លូវខេមរ ទីក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

សាខាកំពង់ចាមទី

លេខទូរស័ព្ទ 077 861 685           ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 2:00 ដល់ 5:00 ល្ងាច

សាខាកំពង់ចាមទី 3៖  ផ្ទះលេខ L130243 ផ្លូវជាតិលេខ 7 ឃុំអំពិល ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម កម្ពុជា

សាខាកំពង់ចាមទី

លេខទូរស័ព្ទ 092 681 156              ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក

ម៉ោងសាក្រម៉ង់ៈ 8:00 ដល់ 11:00 ព្រឹក