អ្នកដែលបានត្រឡប់មកពីបេសកកម្ម ​( 8 វិចិ្ឆកា 2013)

    អ្នកដែលបានត្រឡប់មកពីបេសកកម្ម ​( 8 វិចិ្ឆកា 2013)

    អ្នកដែលបានត្រឡប់មកពីបេសកកម្ម​( 8 វិចិ្ឆកា 2013)​ដែលបំរើរនៅតំបន់នៃ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា មានចំនួន 8នាក់រួមមាន៖ ស៊ីស្ទើរ ចិន, ស៊ីស្ទើរ អួន, ស៊ីស្ទើរ ឡាំម​, ស៊ីស្ទើរ យីន, អ៊ែលឌឺរ ក្លូត, ស៊ីស្ទើរ ត្រូង, ស៊ីស្ទើរ រ័ត្ន , ស៊ីស្ទើរ កុសល និង​ ស៊ីស្ទើរ​ ឃាន​(ពីឆ្វេង មកស្តាំ)