រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

< សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី >
សេចក្តី​ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​គឺ​ជា​អំណោយ​មួយ​ពី​ឋានសួគ៌​ដែល​ប្រទាន​មក នៅពេល​យើង​ជ្រើសរើស​ដើម្បី​ជឿ និង នៅពេល​យើង​ស្វះស្វែង​រក​វា ហើយ តោង​ជាប់​នឹង​វា ។
ដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ជីវិត​យើង​ត្រូវតែ​ផ្ដោត​ដោយ​ឥតល្អៀង​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ បើ​យើង​ចង់​ស្វែងរក​អំណរ និង​ក្ដីសុខសាន្ត​ដ៏​ពិត​ក្នុង​ជីវិត​នេះ​ ។
ដំណឹងល្អ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ព្រះចេស្ដារបស់​ទ្រង់ ដែល​មាន​ដល់​គ្រប់​បុត្រី ឬ​បុត្រា​របស់​ព្រះ​ដែល​ស្វែងរកទ្រង់​ដោយ​អស់​ពីដួងចិត្ត ។
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី