រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
ការកែសម្រួលទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះកាលវិភាគការប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩
នៅ​ទីបំផុត យើង​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​តែ​ឆ្លើយ​​សំណួរ​របស់​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ៖ « អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង់​ថយ​ទៅ​ដែរ​ឬ ? »
ក្រោមអធិបតីរបស់ អែលឌើរ ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើស គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ជាមួយអែលឌើរ ថាត អរ កាលីស្ទើរ ព្រមទាំងភរិយាលោក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាទទួលបានពន្លឺដ៏អស្ចារ្យ ដោយសារនាងខ្ញុំបានធ្វើពិធីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ ហើយបានសង្គ្រោះជីដូនជីតារបស់នាងខ្ញុំ ។
ក្នុង​សាសនាចក្រ​នេះ ពុំ​មាន​ជន​ប្លែក​មុខ និង​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បោះបង់​ឡើយ ។ មាន​តែ​បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ប៉ុណ្ណោះ ។