សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន បានពន្យល់ថា « មារសត្រូវកំពុងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់វាទៅលើសេចក្ដីជំនឿ មកលើយើង និងក្រុមគ្រួសារក្នុងអត្រាដ៏លឿនមួយ ។ ដើម្បីរស់រានខាងវិញ្ញាណ យើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ដ្រវាយបក និងរៀបផែនការទុកជាមុន »។
  ព្យាការីបានបូជាជីវិតសម្រាប់ការបម្រើដូចជាព្រះគ្រីស្ទ
  វាគឺជាការធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់ ។ នៅពេលយើងធ្វើការងារបម្រើ យើងកំពុងតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងដើរតួជាភ្នាក់ងាររបស់ទ្រង់ដើម្បីមើលថែ លើកស្ទួយ ហើយពង្រឹងដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើង » ។
  ប្រធាន អិម រ័សុល បាឡឺដ ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ការសម្ភាសន៍ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩
  ដើម្បីធ្វើការងារបម្រើដោយជោគជ័យ និងមានអត្ថន័យ ថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែធ្វើការសម្ភាសអំពីការងារបម្រើដ៏បំផុសគំនិតដោយភាពរាបសារ សេចក្ដីស្រឡាញ់ និងជំនឿទៅលើព្រះ ។
  គណៈប្រធានទីមួយ កូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ និងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងសាសនាចក្របាន ចែកចាយសារលិខិតអំឡុងសម័យប្រជុំទាំងប្រាំ ។ សុន្ទរកថារបស់ពួកលោកបានលើកឡើងពីប្រធានបទជាច្រើនរួមមាន កិច្ចការផ្សព្វផ្សាយសាសនា ដង្វាយធួនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ។
  ការបញ្ចប់ការសិក្សាពីថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាននឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្មួយៗ ឲ្យពូកែនៅក្នុងកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតដែលក្មួយៗនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិត ។ សូមឲ្យអំណរពិតប្រាកដនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយៗ !
  ការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាដំណឹងល្អដែលផ្តោតលើគេហដ្ឋាន និងការគាំទ្រពីសាសនាចក្រ តាមរយៈការសិក្សារួមតែមួយទាំងនៅគេហដ្ឋាន នៅថ្នាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យ និងនៅថ្នាក់សិក្ខាសាលា ។