រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី

បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធទីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
អំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចបេសកកម្មចុងឆ្នាំមុន នាល្ងាចថ្ងៃពុធមួយ ខ្ញុំបានជួបនឹងឪពុកម្ដាយដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាថ្មីថ្មោងម្នាក់ ដែលកំពុងបម្រើនៅក្នុងបេសកកម្មនោះ ។
សេចក្ដីជំនឿ គ្រួសារ
ព្រះ​ជា​ព្រះវរបិតា​ចង់​ឲ្យបុត្រាបុត្រី​ទ្រង់​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ ជា​គ្រួសារ និង ក្នុង​សិរីល្អ ។
« លោក​នឹង​ដាក់​នៅក្នុង​ចិត្ត​នៃ​កូនចៅ​នូវ​សេចក្ដី​សន្យា​ដែល​បាន​ធ្វើ​ដល់​ពួកឪពុក ហើយ​ចិត្ត​នៃ​កូនចៅ​នឹង​បាន​បង្វែរ​មក​រក​ពួកឪពុក​របស់​ពួកគេ​វិញ » ។