រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

នៅ​ទីបំផុត យើង​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​តែ​ឆ្លើយ​​សំណួរ​របស់​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ៖ « អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង់​ថយ​ទៅ​ដែរ​ឬ ? »
ក្រោមអធិបតីរបស់ អែលឌើរ ភីទើរ អែហ្វ ម៉ើស គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី ជាមួយអែលឌើរ ថាត អរ កាលីស្ទើរ ព្រមទាំងភរិយាលោក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាទទួលបានពន្លឺដ៏អស្ចារ្យ ដោយសារនាងខ្ញុំបានធ្វើពិធីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ ហើយបានសង្គ្រោះជីដូនជីតារបស់នាងខ្ញុំ ។
ក្នុង​សាសនាចក្រ​នេះ ពុំ​មាន​ជន​ប្លែក​មុខ និង​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បោះបង់​ឡើយ ។ មាន​តែ​បងប្អូន​ប្រុស​ស្រី​ប៉ុណ្ណោះ ។
ខ្ញុំ​សូម​អធិស្ឋាន​ថា មិន​ថា​អ្នក​នៅ​ទីណា ហើយ​មិន​ថាកាតព្វ​កិច្ច​ដែល​អ្នក​មាន​នៅ​ក្នុង​បព្វជិតភាព​នៃ​ព្រះ​ជា​អ្វី​នោះ​ទេ យើង​នឹង​រួបរួម​គ្នា​នៅ​ក្នុង​បុព្វហេតុ​នេះ​ដើម្បី​នាំ​យក​ដំណឹងល្អ​ទៅ​កាន់​ពិភពលោក​ទាំងមូល
ការ​ចាត់​តាំង​ឲ្យ​ធ្វើ​កិច្ចការ​នៅ​កន្លែង​ជាក់​លាក់ គឺ​សំខាន់ និង​មាន​សារៈសំខាន់ ប៉ុន្តែ​វា​នៅក្នុង​កម្រិត​ទីពីរ​បន្ទាប់ពី​ការហៅ​ឲ្យ​ធ្វើការ ។
ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដូចខាងក្រោមស្ដីពីឈ្មោះរបស់សាសនាចក្រ ៖