រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដូចខាងក្រោមស្ដីពីឈ្មោះរបស់សាសនាចក្រ ៖
បម្រើ
សារលិខិតវិដេអូទាំងអស់
< សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី > ដោយ អែលឌើរ មីង-ហ្សុន ( វិនសិនថ៍ ) គួន
អែលឌើរ ដេវីឌ ភី ហូមមើរ ត្រូវបានគាំទ្រជាពួកចិតសិបនាក់ដែលមានសិទ្ធិអំណាចទូទៅនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវ គ្រីស្ទ នៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅអាយុ ៥៦ ឆ្នាំ ។
ការយល់​ពី​ហេតុផល​នៃ​ដំណឹងល្អ និង មូលហេតុ​នៃ​បព្វជិតភាព នឹង​ជួយយើង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​គោលបំណង​ដ៏​ទេវភាព​នៃ​រឿង​ទាំងអស់នេះ ។
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ីនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយត្រូវបានរៀបចំឡើងវិញដោយមានអែលឌើរ ដេវីឌ អែហ្វ អ៊ីវ៉ាន ជាប្រធានតំបន់ថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៨ ។
ខ្ញុំ​សូម​អធិស្ឋាន​ថា យើង​ម្នាក់ៗ​នឹង​គោរព​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ ហើយ​ធ្វើ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ចាំបាច់​នានា​ដើម្បី​ឃើញ​ថា​បងប្អូន​នៅក្នុង​ព្រះវិហារ​បរិសុទ្ធ​ដ៏​ពិសិដ្ឋ​របស់​ទ្រង់ ។