សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  ការ​អញ្ជើញ​មកពី​គណៈប្រធាន​តំបន់​ទៅកាន់​មនុស្ស​ទាំងអស់​ឲ្យ​ចូលរួម​នៅក្នុងការបម្រើ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ​នៅក្នុង​ខែ​ធ្នូ ដើម្បី #បំភ្លឺពិភពលោក ។
  លោកបានរូបភាពរបស់វិចិត្រករមួយអំពីអ្វីដែលនឹងក្លាយទៅជាទីតាំងថ្វាយបង្គំដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតមួយរបស់សាសនាចក្រ—គឺព្រះវិហារបរិសុទ្ធភ្នំពេញ ។
  ការងារបម្រើរបស់យើងគឺត្រូវជួយមនុស្សដទៃឲ្យមានឱកាសទទួលអារម្មណ៍ពីការបំផុសគំនិតមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ ដូច្នេះវាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ខ្លួនឯង និងដើរតាមផ្លូវនៃសេចក្ដីសញ្ញា ។
  អែលឌើរ និងស៊ីស្ទើរ គ្រីស្តូហ្វឺសុន ធ្វើដំណើរជាមួយព្យាការីទៅកាន់ប្រទេសចំនួនបួន
  ការងារ​បម្រើ​ទូទាំង​ពិភពលោក​របស់​ប្រធាន ណិលសុន នៅកម្ពុជា
  នៅពេលយើងជ្រើសរើសប្រែចិត្ត នោះយើងជ្រើសរើសផ្លាស់ប្ដូរ ! យើងទុកឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្លាស់ប្រែយើងទៅជាបុគ្គលថ្មីបំផុត ។
  ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយកំពុងទៅជួបនឹងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ និងមនុស្សដទៃៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ លោក និងអែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ កំពុងផ្ដល់ការងារបម្រើនៅក្នុងប្រទេសហ្គូតេម៉ាឡា, កូឡុំបៀ, អេក្វាឌ័រ, អាស្សង់ទីន និងប្រេស៊ីល ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចនៅត្រង់នេះ
  យើងនឹងមានចំណេះដឹង និងព្រះចេស្ដារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យទទួលបានពរជ័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ ភាសា និងជនជាតិ ហើយឲ្យរៀបចំពិភពលោកនេះសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះអម្ចាស់ ។