រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី

បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
សារលិខិតមកពីគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ព្រះវិហារបរិសុទ្ធទីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ
គណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី បង្ហាញពីអាទិភាពនៃផែនការតំបន់សម្រាប់ឆ្នាំ 2018
ដំណឹងល្អ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ព្រះចេស្ដារបស់​ទ្រង់ ដែល​មាន​ដល់​គ្រប់​បុត្រី ឬ​បុត្រា​របស់​ព្រះ​ដែល​ស្វែងរកទ្រង់​ដោយ​អស់​ពីដួងចិត្ត ។
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
អំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចបេសកកម្មចុងឆ្នាំមុន នាល្ងាចថ្ងៃពុធមួយ ខ្ញុំបានជួបនឹងឪពុកម្ដាយដ៏ស្មោះត្រង់របស់អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាថ្មីថ្មោងម្នាក់ ដែលកំពុងបម្រើនៅក្នុងបេសកកម្មនោះ ។
សេចក្ដីជំនឿ គ្រួសារ