សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  គណៈប្រធានទីមួយ កូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ និងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតក្នុងសាសនាចក្របាន ចែកចាយសារលិខិតអំឡុងសម័យប្រជុំទាំងប្រាំ ។ សុន្ទរកថារបស់ពួកលោកបានលើកឡើងពីប្រធានបទជាច្រើនរួមមាន កិច្ចការផ្សព្វផ្សាយសាសនា ដង្វាយធួនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន ។
  ការបញ្ចប់ការសិក្សាពីថ្នាក់សិក្ខាសាលា និងថ្នាក់វិទ្យាស្ថាននឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ក្មួយៗ ឲ្យពូកែនៅក្នុងកិច្ចការដ៏សំខាន់បំផុតដែលក្មួយៗនឹងធ្វើនៅក្នុងជីវិត ។ សូមឲ្យអំណរពិតប្រាកដនឹងក្លាយជារបស់ក្មួយៗ !
  ការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងពង្រីកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាដំណឹងល្អដែលផ្តោតលើគេហដ្ឋាន និងការគាំទ្រពីសាសនាចក្រ តាមរយៈការសិក្សារួមតែមួយទាំងនៅគេហដ្ឋាន នៅថ្នាក់សាលាថ្ងៃអាទិត្យ និងនៅថ្នាក់សិក្ខាសាលា ។
  តន្ត្រីពិសិដ្ឋមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយចាប់តាំងពីជំនាន់ដំបូងបំផុត នៃការស្ដារឡើងវិញ ។ ទំនុកតម្កើង និងចម្រៀងកុមារ បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិដំណឹងល្អ ហើយអាចបង្រួបបង្រួម សមាជិកទាំងឡាយក្នុងសាសនាចក្រ ។
  គណៈប្រធានទីមួយនៃនៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានប្រកាសធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនេះចំពោះឈ្មោះគេហទំព័រ គណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងកម្មវិធីទូរសព្ទជាច្រើនអំពីសាសនានេះ ។
  ទីក្រុងបាងកក – សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ បានធ្វើពិធីបើកសម្ពោធការសាងសង់សម្រាប់ព្រះវិហារបរិសុទ្ធដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ។
  ចុចទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម។
  សារលិខិតគណៈប្រធានតំបន់អាស៊ី អែលឌើរដេវីឌ អេហ្វ. អ៊ីវ៉ានស៍ នៃពួកចិតសិបនាក់ ប្រធានតំបន់អាស៊ី