រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

ចុចទីនេះប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងយល់បន្ថែម។
ទ្រង់​បាន​ធ្វើ​ជា​គំរូ​មួយ​ឲ្យ​យើង​គ្រប់​គ្នា​ធ្វើ​តាម ។ សូម​រៀន​បន្ថែម​ទៀត​អំពី​ជីវប្រវត្តិ និង​គំរូ​របស់​ទ្រង់ ព្រមទាំង​របៀប​រស់​នៅ​ដូចជាទ្រង នៅ lds.org.kh
នៅក្នុងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ
យើង​ត្រូវ​ឈ​រឹងមាំ​នៅក្នុង​សេចក្ដី​ជំនឿ​យើង ហើយ​បន្លឺ​សំឡេង​យើង​ឡើង​ដើម្បី​ប្រកាស​គោលលទ្ធិពិត​ ។
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
ការកែសម្រួលទាំងឡាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងចំពោះកាលវិភាគការប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩
នៅ​ទីបំផុត យើង​ម្នាក់ៗ​ត្រូវ​តែ​ឆ្លើយ​​សំណួរ​របស់​ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ៖ « អ្នក​រាល់​គ្នា​ចង់​ថយ​ទៅ​ដែរ​ឬ ? »