សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

  បុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ឆ្នាំនេះ សូមគិតអំពីរបៀបនានា ដែលអ្នកអាច #បំភ្លឺពិភពលោក ហើយធ្វើឲ្យបុណ្យគ្រីស្ទម៉ាស់ទៅជារដូវកាលនៃការបម្រើ ។ សូមចូលរួមនឹងយើង កាលយើងធ្វើតាមគំរូរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះ តាមរយៈការផ្ដល់ការងារបម្រើដល់មនុស្សដទៃម្ដងម្នាក់ៗ–ដូចជាទ្រង់បានធ្វើ ។
  ការងារ​បម្រើ​ទូទាំង​ពិភពលោក​របស់​ប្រធាន ណិលសុន នៅកម្ពុជា
  នៅពេលយើងជ្រើសរើសប្រែចិត្ត នោះយើងជ្រើសរើសផ្លាស់ប្ដូរ ! យើងទុកឲ្យព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្លាស់ប្រែយើងទៅជាបុគ្គលថ្មីបំផុត ។
  ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយកំពុងទៅជួបនឹងពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ និងមនុស្សដទៃៗទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ ។ លោក និងអែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក នៃកូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់ កំពុងផ្ដល់ការងារបម្រើនៅក្នុងប្រទេសហ្គូតេម៉ាឡា, កូឡុំបៀ, អេក្វាឌ័រ, អាស្សង់ទីន និងប្រេស៊ីល ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចុចនៅត្រង់នេះ
  យើងនឹងមានចំណេះដឹង និងព្រះចេស្ដារបស់ព្រះដើម្បីជួយយើងឲ្យទទួលបានពរជ័យទាំងឡាយនៃដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅកាន់គ្រប់ជាតិសាសន៍ ភាសា និងជនជាតិ ហើយឲ្យរៀបចំពិភពលោកនេះសម្រាប់ការយាងមកជាលើកទីពីររបស់ព្រះអម្ចាស់ ។
  សេចក្ដីលម្អិត និងការពិពណ៌នាបន្ថែមដែលបង្ហាញពីគម្រោងជួសជុលព្រះវិហារបរិសុទ្ធហុងកុង ប្រទេសចិន នៃសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ត្រូវបានចេញផ្សាយហើយ ។
  ប្រធាន រ័សុល អិម ណិលសុន បានពន្យល់ថា « មារសត្រូវកំពុងបង្កើនការវាយប្រហាររបស់វាទៅលើសេចក្ដីជំនឿ មកលើយើង និងក្រុមគ្រួសារក្នុងអត្រាដ៏លឿនមួយ ។ ដើម្បីរស់រានខាងវិញ្ញាណ យើងត្រូវការយុទ្ធសាស្ដ្រវាយបក និងរៀបផែនការទុកជាមុន »។
  ព្យាការីបានបូជាជីវិតសម្រាប់ការបម្រើដូចជាព្រះគ្រីស្ទ