រំលង​ការ​រុករក​ចម្បង

សារលិខិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗ

កម្មវិធីផ្ដួចផ្ដ ើមពង្សប្រវត្តិប្រចាំតំបន់អាស៊ី
ជីវិត​យើង​ត្រូវតែ​ផ្ដោត​ដោយ​ឥតល្អៀង​លើ​ព្រះគ្រីស្ទ បើ​យើង​ចង់​ស្វែងរក​អំណរ និង​ក្ដីសុខសាន្ត​ដ៏​ពិត​ក្នុង​ជីវិត​នេះ​ ។
ការចាក់ផ្សាយសន្និសីទ​ទូទៅខែតុលា ឆ្នាំ 2017
សន្និសីទ​ ខែ តុលា 2017សម័យ​ប្រជុំ​ស្ត្រីទូទៅ
សារលិខិតថ្នាក់ដឹកនាំតំបន់អាស៊ី
មាន​ឥស្សរភាព​រហូត​តទៅ ដើម្បី​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដោយ​​ខ្លួន​ឯង
សមត្ថភាព​យើង​ដើម្បី​កាន់ខ្ជាប់​ដល់​ចុង​បំផុត​ក្នុង​ក្ដី​សុចរិត​នឹង​ភ្ជាប់​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​នឹង​ភាព​រឹង​មាំ​នៃ​ទីបន្ទាល់ និង​ជម្រៅ​នៃ​ការផ្លាស់​ចិត្ត​ជឿ​យើង ។